Raport kwartalny
I kwartał 2022
Dane interaktywne

Podstawowe dane

Informacja o liczbie oraz wartości zobowiązań w bazie danych ERIF BIG S.A.

Na dzień wykonania raportu, baza danych ERIF zawierała 140 325 883 zobowiązań o łącznej wartości
59 650 388 027,12 zł

To znaczący wzrost liczby wpisów do naszej bazy, która na koniec IV kwartału 2022 r. wynosiła 133,5 mln.

Liczba zobowiązań

Wartość zobowiązań

Zobowiązanie rozumiane jest jako pojedynczy wpis informacji gospodarczej dotyczącej wiarygodności płatniczej określonego podmiotu, spełniającej warunki określone w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dz. U. z 2010 r. nr 81 poz. 530 z późn. zm. (zwanej dalej „Ustawą”).

Informacja o udostępnionych raportach z bazy danych ERIF BIG S.A.

Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r., wyniosła
3 066 915

To o ponad 85 tys. więcej pobranych raportów niż w analogicznym okresie 2021 r.

Poprzez raport rozumie się wynik przeszukania bazy danych ERIF udostępniany w odpowiedzi na każde zapytanie dotyczące określonego podmiotu. 1 2

1Przeszukanie bazy danych następuje w oparciu o ustalone kryterium wyszukiwania (PESEL/NIP).

2Za „raport” uznaje się zarówno raport „pełny” (odpowiedź systemu zawierającą informacje gospodarcze określonego podmiotu), jak i raport „pusty” (odpowiedź systemu o braku informacji gospodarczych dotyczących określonego podmiotu).