Raport kwartalny
I kwartał 2022
Dane interaktywne

O raporcie

Raport przedstawia statystyki dotyczące wolumenu oraz struktury bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. według stanu na dzień 1 kwietnia 2022 r.

Prezentowany materiał został przygotowywany z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie metodologii, jak i jakości cyklicznej analizy bazy danych ERIF.

Struktura bazy danych ERIF BIG S.A. według pochodzenia informacji

  Negatywne Pozytywne
  Podmioty powiązane1 Pozostali uczestnicy rynku2 Podmioty powiązane1 Pozostali uczestnicy rynku2
Udział w liczbie zobowiązań w bazie danych ERIF 32.20% 67.80% 3.09% 96.91%
Udział w wartości zobowiązań w bazie danych ERIF 31.56% 68.44% 6.86% 93.14%

1Za podmioty powiązane uważa się podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK w tym: KRUK S.A., KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Novum Finance Sp. z o.o., SECAPITAL S.a.r.l., jak również fundusze sekurytyzacyjne: Prokura NS FIZ, Presco Investments S.a.r.l oraz P.R.E.S.C.O Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ERIF Business Solutions Sp. z o.o., Prokulus NS FIZ, Wonga.pl Sp. z o.o.

2Za pozostałych uczestników rynku uważa się podmioty inne niż wymienione w punkcie 1.

Wartości poszczególnych zobowiązań w bazie wyrażone w walutach innych niż PLN, zostały przeliczone na PLN wg następujących średnich kursów NBP z dnia 31 marca 2022 r.

4,6525 PLN

5,4842 PLN

4,1801  PLN

Informacja o aktualności danych w ERIF BIG S.A. według stanu na dzień 1 kwietnia 2022 r.

  • baza danych zawierała wyłącznie zobowiązania, które zostały wpisane bądź zaktualizowane w ciągu ostatnich 3 lat, 1)
  • baza danych nie zawierała zobowiązań starszych niż 10 lat licząc od daty wpisu, 2)
  • baza danych nie zawierała zobowiązań konsumenckich starszych niż 10 lat licząc od daty wymagalności zobowiązania (dotyczy zobowiązań dodanych do bazy od 13 listopada 2017 r. do 8 września 2018 r.), 3)
  • baza danych nie zawierała zobowiązań konsumenckich starszych niż 6 lat licząc od daty wymagalności zobowiązania (dotyczy zobowiązań dodanych do bazy od 9 września 2018 r., nie dotyczy zobowiązań dłużników alimentacyjnych). 3)

1, 2Art. 31 pkt 8 Ustawy.

3Art. 31 ust. 1 pkt 9 Ustawy w zw. z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – KC oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz. 1104), art. 31 ust. 2 Ustawy .