Raport kwartalny
I kwartał 2022
Dane interaktywne

Informacja negatywna

W bazie danych ERIF znajdują się wpisy zawierające informacje negatywne. Dotyczą one  zobowiązań wymagalnych od co najmniej 60 dni (w przypadku informacji przekazanych do dnia 12 listopada 2017 r. włącznie) lub od co najmniej 30 dni (w przypadku informacji przekazanych od dnia 13 listopada 2017 r. włącznie).

Negatywny wpis do rejestru dłużników można otrzymać z tytułu niespłaconych w terminie płatności, np. rat kredytu lub pożyczki, rachunków za zobowiązania stałe i multimedia, czynszu.

Wierzyciel może dopisać informacje do rejestru dłużników, jeśli dług wynika z nieuregulowanych płatności dotyczących zawartej umowy, wystawionej faktury lub innego dokumentu prawnego. Wpisu można dokonać pod pewnymi warunkami:

 • Kwota zaległych należności musi wynosić minimum 200 złotych w przypadku konsumenta lub 500 złotych w przypadku podmiotu gospodarczego,
 • Od terminu płatności minęło minimum 30 dni,
 • Wierzyciel powiadomił dłużnika o zamiarze dopisania na miesiąc przed terminem dokonania wpisu.

Informacja negatywna w bazie danych ERIF BIG S.A.

Liczba wpisów negatywnych w bazie ERIF na koniec I kwartału 2022 wynosi
3 123 994

Struktura ilościowa zobowiązań negatywnych w bazie danych ERIF BIG S.A. od I kwartału 2020 r.

Czym skutkuje informacja negatywna?

Coraz więcej firm ze wszystkich sektorów gospodarki weryfikuje wiarygodność płatniczą swoich klientów i kontrahentów. Negatywny wpis do bazy ERIF może utrudnić dostęp do m.in.:

 • kredytów, pożyczek, zakupów na raty
 • korzystania z usług telefonii stacjonarnej
 • zakupu telefonu komórkowego w abonamencie
 • usług telewizji kablowej i cyfrowej oraz Internetu

Dłużnik, który prowadzi działalność gospodarczą, może mieć dodatkowo trudności z:

 • zawieraniem umów z kontrahentami
 • uzyskaniem kredytu kupieckiego
 • korzystaniem z leasingu lub innych źródeł finansowania
 • wynajmem powierzchni

Liczba konsumentów posiadających informacje negatywne w podziale na województwa (w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców)